Dobroczynny wpływ dolomitów wykorzystywanych w systemie Salutaire dający zdrowe powietrze w Twoim domu

Wstęp do historii o dolomitach

Dolomity stanowią zdecydowaną większość w skorupie ziemskiej w obrębie skał węgla­nowych, obejmujących 1/5 wszystkich utworów osadowych.1

W 1791 roku francuski naturalista i kawaler maltański Deodat de Dolomieu jako pierwszy opisał skałę bardzo podobną do wapienia. Od tego czasu dolomity należą do najbardziej zagadkowych i najżywiej dyskutowanych odmian litologicznych ziemskiej skorupy.2 Człowiek nauczył się wykorzystywać go na rozmaite sposoby.

Przykładem może być system Salutaire, który wykorzystuje odpowiednio dobrane złoża skalne (górne i dolne), z przewagą dolomitu w różnych frakcjach, aby dostarczać czyste powietrze do każdego domu, bloku czy budynku firmy.

Dolomity – co to takiego

Dolomit (CaCO3•MgCO3) to pospolity minerał wapnia i magnezu, jakże niesłusznie niedoceniany przez nasze społeczeństwo. Jest koloru bezbarwnego, białego lub szarawego, o szklistym połysku. Stanowi główny składnik skał osadowych zwanych dolomitami3. To niemal monomineralna skała osadowa, węglanowa (chemiczna), składającą się głównie z minerału dolomitu (węglanu magnezu – ponad 90%) i minerału kalcytu (węglanu wapnia), minerałów ilastych, kwarcu, markasytu, pirytu, i substancji bitumicznej lub skała metamorficzna – marmur. Dolomit nie jest dobrze poznanym minerałem, nie do końca zbadano na czym polega jego fenomen. Wiadomo jednak, że ma pozytywny wpływ na otaczające środowisko. Makroskopowo przypomina zbudowany głównie z węglanu wapnia wapień. Ma strukturę ziarnistą, zbitą. Występuje również w wapieniach, marglach i opokach4. Powstaje w wyniku dolomityzacji, tj. procesu przekształcania się skał wapiennych w dolomity. Proces dolomityzacji zachodzi pod wpływem działania wód bogatych w węglan magnezu5.

Dolomity pierwotne i wtórne

Rozróżnia się dolomity wtórne i pierwotne. Dolomit pierwotny powstaje w wyniku bezpośredniego wytrącenia się z wody morskiej. Jest on drobnoziarnisty i równoziarnisty. Dolomit wtórny powstaje w wyniku metasomatozy, czyli wypierania jednego składnika przez drugi. W tym przypadku wapń jest wypierany przez magnez. Dolomit wtórny jest gruboziarnisty i nierównoziarnisty6. W Polsce występuje na Dolnym Śląsku i w Górach Świętokrzyskich.

Zastosowanie dolomitów

Jak utrzymują geolodzy, złoża dolomitowe w Polsce należą do jednych z większych na naszym kontynencie. Wykorzystując skład chemiczny, parametry fizyczne i specyficzne właściwości dolomitu, stosuje się go w różnych dziedzinach, takich jak: przemysł hutniczy i materiałów ogniotrwałych, budownictwo, drogownictwo, przemysł ceramiczny i szklarski7. Zastosowania dolomitu można zaobserwować również w neutralizowaniu spalin, nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym, w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz w oczyszczaniu wód i ścieków8. Dolomit stosowany jest także m.in. w mineralizatorach wody, które uzdatniają wodę do picia w wielu domach na całym świecie.

Dolomity a system Salutaire

System Salutaire, m.in. dzięki dolomitowi, dostarcza do naszych domów bogate w niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów makroelementy, mikroelementy oraz ultra mikroelementy, a obecność magnezu i wapnia gwarantuje zwiększoną higieniczność i korzystną jonizację powietrza.9 Badania Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wykazują, iż zarówno stężenie bakterii jak i grzybów w powietrzu przepływającym przez Salutaire (Gruntowy Wymiennik Ciepła z ujęciem zabezpieczonym filtrem G4) uległo obniżeniu. Stężenie bakterii spadło o 86 %, zaś stężenie grzybów o 97 %.
To doskonała wiadomość dla alergików.

Dolomity a rolnictwo i hodowla zwierząt

Przyjrzyjmy się również wykorzystaniu dolomitu w rolnictwie, a co za tym idzie, także pośredniemu działaniu tego minerału na zdrowie człowieka. Wszak najzdrowszym dla człowieka jest spożywanie pokarmów roślinnych, nawożonych naturalnymi nawozami, m.in. dolomitowymi.

Powszechnie wiadomo, że nadmiar siarki w powietrzu i kwaśne deszcze, o których mówi się na całym świecie, powodujące zamieranie lasów, wpływają na silne zakwaszenie naszych gleb, co osłabia kondycję roślin i tym samym ma bezpośredni wpływ na plon roślin10, a one na nasze zdrowie. Składniki obecne w dolomitach, takie jak magnez i wapń, działają na gleby odkwaszająco. Związki wapniowo-magnezowe poprzez zmianę PH gleby ograniczają pobieranie i akumulację przez rośliny metali ciężkich, takich jak ołów i kadm. Nawozy pochodzenia dolomitowego oprócz umożliwiania wydawania wyższych plonów, stwarzają również roślinom możliwość pobierania magnezu ze związków uprzednio dla nich niedostępnych11. Dzięki temu w roślinach pochodzących z gleb, na których zastosowano tego rodzaju nawożenie, stwierdzono podwyższoną zawartość magnezu, co oczywiście jest bardzo cenne dla zdrowia człowieka12. A magnez i wapń, obecne m.in. w dolomitach, to jedne z najważniejszych biopierwiastków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Pełnią główne funkcje fizjologiczne. Odgrywają także ważną rolę w przebiegu istotnych procesów związanych z układem nerwowym i układem krążenia, a ich niedobory powodują wiele negatywnych zaburzeń w organizmie człowieka13.
Osoby interesujące się zdrowym odżywianiem, od pewnego czasu zauważają, że wraz z rozwojem cywilizacji oraz kultury instant, nasze pożywienie jest coraz mniej obfite w cenne składniki odżywcze dla naszego organizmu, w tym magnez i wapń.

Jednym z głównych źródeł magnezu i wapnia są produkty mleczne i produkty pochodzenia roślinnego, czyli pochodzące z gleby, z której zwierzęta i rośliny czerpią te pierwiastki. Niedobory magnezu i wapnia w naszych glebach, to jeden z głównych powodów jego późniejszej znikomej zawartości w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.14 Dlatego też bardzo ważny jest fakt zastosowania dolomitów nie tylko w postaci nawozów doglebowych, ale również do celów paszowych dla zwierząt gospodarskich. To nie tylko źródło magnezu i wapnia, ale może być on także wykorzystany jako składnik odpowiednich mieszanek mineralnych, w skład których wchodzą także inne niezbędne dla zwierząt pierwiastki.15 Zawartość magnezu w paszach dla zwierząt powinna wynosić między 0,3% a 0,65%, a tymczasem tylko 5% zbieranego siana i pasz w naszym kraju cechuje się prawidłową ilością składników mineralnych.16

Dolomity a powietrze

Jak wskazują ostanie badania i zdobyte przez twórców Salutaire w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego certyfikaty, dolomit może być także wykorzystany do ochrony powietrza atmosferycznego.
Głównym czynnikiem zanieczyszczającym nasze powietrze jest też siarka. Odsiarczanie spalin przeprowadzane jest na całym świecie w wielu regionach przemysłowych za pomocą różnych metod, ale najczęściej stosowana jest metoda dolomitowa, w wyniku której ograniczenie siarki może spaść o 10 do 50%. 17

Istnieją opinie, że w niektórych typach GWC występuje realne zagrożenie zanieczyszczenia biologiczno-chemicznego przepływającego powietrza. W GWC Salutaire uzyskane wyniki pozwalają na wykluczenie przypuszczenia, że zbadany przez Państwowy Zakład Higieny gruntowy wymiennik ciepła Salutaire był źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego przepływającego przez niego powietrza. Ocena wpływu glebowego wymiennika ciepła Salutaire na czystość mikrobiologiczną przepływającego przez niego powietrza została dokonana na podstawie analizy równolegle wykonanych pomiarów stężeń bakterii i grzybów. Stężenie bakterii i grzybów w powietrzu, które przeszło przez system Salutaire spadło o ok. 90%.

Dolomity a zakwaszenie gleb i wód

Duża emisja tlenków siarki i azotu w Polsce, i w krajach sąsiednich przyczynia się do zakwaszenia gleb i wód. Największe zakwaszenie wód występuje po dużych opadach deszczu, a w rzekach i potokach w czasie wiosennych roztopów. Tak wysokiemu zakwaszeniu wody towarzyszą stężenia jonów glinu, które są niekiedy 60-krotnie większe od stężeń granicznych uważanych jako toksyczne dla organizmów wodnych. Silne stężenie glinu jest przyczyną zniszczenia w potokach i rzekach wielu gatunków fauny dennej i ryb. W celu neutralizacji tak silnego zakwaszenia wód zastosowano dolomit i stwierdzono jego bardzo korzystne działanie na organizmy wodne18 (Wróbel 1990).

Inne korzystne wpływy dolomitów

Inne działanie dolomitów to neutralizacja ścieków i oczyszczanie wód agresywnych zawierających kwasy, jak również stosowanie ich jako samodzielne koagulanty przy oczyszczaniu wody i ścieków, zastępujące w niektórych wypadkach siarczan glinu19.

Badania wykazały również, że dolomit ma nieocenione działanie na ochronę lasów, parków, przydrożnych pasów zieleni, trwałych użytków zielonych, a także w rekultywacji hałd. W wielu krajach europejskich prowadzone są badania z zastosowaniem zawartych w dolomitach związków magnezowo-wapniowych do ochrony drzewostanów, wtedy dolomit jest rozpylany na poszycie i runo leśne za pomocą specjalnych urządzeń zaopatrzonych w dmuchawy. W Polsce sytuacja lasów jest bardzo kiepska, lasy są zagrożone zniszczeniem na wielkich połaciach. To samo dotyczy hałd, nigdy nie zazielenią się, jeśli ich nie odkwasimy dolomitu20.
Dobroczynny wpływ dolomitów w wielu dziedzinach jest niezastąpiony. W Polsce minerału tego mamy pod dostatkiem. Trzeba go tylko umieć mądrze wykorzystać.

W dobie postępujących chorób cywilizacyjnych i coraz bardziej przyspieszającego trybu życia, system Salutaire dostarcza nam dobroczynny wpływ dolomitów do naszych domów, firm, wielopiętrowych budynków mieszkaniowych, wszędzie tam, gdzie ważne jest, abyśmy mogli żyć w zdrowszym, czystszym środowisku. Rzadko kiedy zadajemy sobie pytanie „jak ważne jest powietrze?”. Jest niewidoczne, oddychamy nim bezwarunkowo, nie zastanawiając się głębiej nad istotą jego istnienia, czy jakością tego co wdychamy. Odpowiedzmy sobie na jedno ważne pytanie. Człowiek bez jedzenia i wody jest w stanie przeżyć kilka dni lub tygodni. A ile czasu można przeżyć bez powietrza?…

 1. Vierek A., Z zagadnień współczesnej geografii . Świat wokół nas – dolomit. Co to za skała? 2016, nr 3, s. 4 -10.
 2. Tamże.
 3. Tamże.
 4. www.encyklopedia.pwn.pl, z dnia 23.11.2016r.
 5. Tamże.
 6. Tamże.
 7. Kowalski W., Mazurek Z., Mazurek A., Kwartalnik geologiczny. Geochemiczno-mineralogiczna charakterystyka minerałów dolomitowych ze złoża Rędziny. 1976,nr.20, s.21; Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17.
 8. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17; Kowalski W., Mazurek Z., Mazurek A., Kwartalnik geologiczny. Geochemiczno-mineralogiczna charakterystyka minerałów dolomitowych ze złoża Rędziny. 1976,nr.20, s.21.
 9. www.salutaite.pl z dnia 24 listopada 2016.
 10. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17
 11. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17; Stojanowska J., Działkowiec. Bezcenny dolomit. 2000, n r 12, s. 51; Tuchołka Z., Roczniki gleboznawcze 1971. Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi. 1971,nr 22, s. 149 – 154.
 12. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17; Stojanowska J., Działkowiec. Bezcenny dolomit. 2000, n r 12, s. 51; Tuchołka Z., Roczniki gleboznawcze 1971. Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi. 1971,nr 22, s. 149 – 154.
 13. Rajchel L., Almanach Muszyny 2007. Magnez i wapń w muszyńskich wodach mineralnych. 2007, s.115.
 14. Tamże.
 15. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17; Tuchołka Z., Roczniki gleboznawcze 1971. Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi. 1971,nr 22, s. 149 – 154
 16. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 -17.
 17. Tamże.
 18. Wróbel S., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa. Zakwaszenie wód w Polsce i ich neutralizacja za pomocą dolomitu. 1990, nr 26, s. 55.
 19. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 – 17.
 20. Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2, s. 16 – 17.

 

Bibliografia:

1) Kowalski W., Mazurek Z., Mazurek A. Kwartalnik geologiczny. Geochemiczno-mineralogiczna charakterystyka marmurów dolomitowych ze złoża Rędziny. 1976, nr 20.
2) Piotrowski Z., Wierny A., Łukwiński L., Aura. Polska dolomitem stoi. 1988, nr 2.
3) Rajchel L., Almanach Muszyny 2007. Magnez i wapń w muszyńskich wodach mineralnych. 2007.
4) Stojanowska J., Działkowiec. Bezcenny dolomit. 2000, nr 12.
5) Tuchołka Z., Roczniki gleboznawcze 1971. Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi. 1971, nr 22.
6) Vierek A., Z zagadnień współczesnej geografii. Świat wokół nas – dolomit. Co to za skała? 2016.
7) Wróbel S., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa. Zakwaszenie wód w Polsce i ich neutralizacja za pomocą dolomitu. 1990, nr 26.

Źródła internetowe:

1) www.encyklopedia.pwn.pl